Ngaa Poukai

The Poukai is an annual series of visits by the Maaori king to Kiingitanga marae around and beyond the Waikato region, a tradition that dates back to the late 19th century.

These video celebrate Poukai.